0
รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล
ผู้เขียนได้ทำการเรียบเรียงเนื้อหาโดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย พร้อมทั้งยังได้มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาในทางปฏิบัติในบางบทด้วย จากข้อมูลหลากหลายแหล่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับการศึกษา ฯลฯ
หนังสือ285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "รัฐศาสตร์ แนวคิดพื้นฐานสู่การปฏิบัติในยุคดิจิทัล" เล่มนี้ ผู้เขียนได้ทำการเรียบเรียงเนื้อหาโดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และอภิปราย พร้อมทั้งยังได้มีการยกตัวอย่างกรณีศึกษาในทางปฏิบัติในบางบทด้วย จากข้อมูลหลากหลายแหล่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้สำหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยในเล่มมีเนื้อหาประกอบด้วย พื้นฐานทางรัฐศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ทางการเมือง ระบบและสถาบันทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง และอื่น ๆ อีกมากมาย

    อย่างไรก็ตาม เนื้อหาและเหตุการณ์ในหนังสือเล่มนี้ เหมาะสมกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนบุคคลทั่วไปสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ
บทที่ 3 รูปแบบการปกครอง
บทที่ 4 อุดมการณ์ทางการเมือง
บทที่ 5 ระบบและสถาบันทางการเมือง
บทที่ 6 วัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
บทที่ 7 การสื่อสารทางการเมืองและมติมหาชน
บทที่ 8 การปกครองท้องถิ่น
บทที่ 9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศานสนศาสตร์
บทที่ 10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
บทที่ 11 ความท้าทายและแนวโน้มที่สำคัญของการศึกษารัฐศาสตร์ในยุคสังคมดิจิทัล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167627175 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 18 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Forepace Publishing House
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน