0
ร้อยกรองสอนคิด ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น
เรียนรู้การอ่าน การอ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกดทั้ง 9 มาตร ตามหลักมรรคมีองค์ 8
หนังสือ245.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น" เป็นแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยที่บูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงการคิดอย่างหลากหลาย ย่อมจะช่วยส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพถึงความฉลาดทางสติปัญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) ไปพร้อม ๆ กัน อันนำไปสู่ความสำเร็จในการนำความรู้ไปใช้ ตลอดจนความสามารถในการแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตนเองได้ดี ทำให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปราศจากความทุกข์ มีความเบิกบานใจ

    สำหรับหนังสือ "ร้อยกรองสอนคิด : ชุด อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น" เล่มนี้ จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้การอ่านบทร้อยกรองมาตราตัวสะกดทั้ง 9 มาตรา ได้แก่ แม่ ก กา แม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอว แม่กก แม่กบ แม่กน และแม่กด ผ่านบทร้อยกรองสอนให้เด็กคิด วิเคราะห์เชื่อมโยงหลักมรรคมีองค์ 8 และตอบคำถามชวนคิดในตอนท้ายเรื่อง ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ เกิดความเข้าใจและรักในการเรียนวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเนื้อหาภายในเล่มนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

สารบัญ

ร้อยกรองบทที่ 1
- เรื่อง อีกาปัญญาล้ำ (มาตราแม่ ก กา)
- คาดคะเนความหมายของคำ
- คำถามฝึกคิด
- แนวคำตอบ

ร้อยกรองบทที่ 2
- เรื่อง รักลูก จักปลูกฝัง (มาตราแม่ กก)
- คาดคะเนความหมายของคำ
- คำถามฝึกคิด
- แนวคำตอบ

ร้อยกรองบทที่ 3
- เรื่อง วินัยมด น่าจดจำ (มาตราแม่กด)
- คาดคะเนความหมายของคำ
- คำถามฝึกคิด
- แนวคำตอบ

คำนิยม
แบบฝึกชุด "อ่านออก อ่านได้ อ่านเป็น" แม้จะมีแนวคิดผสมผสานทั้งหลักสากลและที่ครูไทยเคยชิน แต่ผู้เขียนก็ได้วางรูปแบบที่แตกต่างไปจากวิถีดั้งเดิม กล่าวคือผู้เขียนใช้วิธีเขียนบทอ่านเป็นเรื่องเล่าบทสนทนาและบทร้อยกรองอย่างสั้น ๆ เน้นการฟัง การพูด การอ่านมากกว่าการเขียน ผู้เขียนได้สอดแทรกธรรมะในแต่ละเล่ม แต่ละบทไว้มาก การนำชุดแบบฝึกทั้ง 5 เล่มไปใช้ฝึกการอ่านจึงต้องคำนึงถึงพัฒนาการตามวัยของผู้เรียน ความพร้อม ความสามารถในการรับรู้ ตลอดจนวิธีการสอนของครูอย่างเหมาะสม หวังว่าแบบฝึกหัดทั้ง 5 เล่มนี้จะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ทั้งทางด้านการฝึกทักษะการอ่านควบคู่ไปกับการพัฒนาลักษณะนิสัย ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ที่ได้พากเพียรเขียนแบบฝึกชุดนี้ศาตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัตน์- ราชบัณฑิต
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160452590 (ปกอ่อน) 92 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 7 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน