0
วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น (PDF)
หนังสือที่จะทำให้คุณมองวรรณกรรมอย่างลึกซึ้งถึงแก่น
e-books(PDF) ?137.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น" เขียนขึ้นสำหรับรายวิชาวรรณคดีวิจารณ์เบื้องต้น ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรของภาควิชาภาษาไทย โดยนอกจากจะกล่าวถึงการศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมแล้ว ยังอธิบายความเกี่ยวพันระหว่างคนกับศิลปะด้วยมุมมองที่ลึกซึ้ง แจกแจงองค์ประกอบเบื้องต้นของงานศิลปะเชิงวรรณศิลป์ไว้อย่างครบถ้วน เชื่อว่าผู้อ่านจะสามารถค้นพบแง่มุมของวรรณกรรมที่ไม่เคยรู้จักมา่ก่อนได้

สารบัญ

ภาค 1 วรรณคดี
บทที่ 1 วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์
บทที่ 2 วรรณคดีกับประสบการณ์และทัศนคติต่อชีวิต
บทที่ 3 วรรณคดีกับชีวิตและสังคม

ภาค 2 การวิจารณ์
บทที่ 4 การวิจารณ์
บทที่ 5 รูปแบบกับเนื้อหา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165105705 (PDF) 264 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน