0
วัฒนธรรมโบราณชนชาติจ้วงกับความเข้าใจวัฒนธรรมไทย
ข้าพเจ้านึกถึงศิลาจารึกหลักที่ 1 ของสุโขทัย ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เมื่อศึกษาสังคมจ้วงและเขตจีนตอนใต้ ข้าพเจ้ารู้สึกได้ชัดเจนถึงการมีลักษณะเฉพาะ ผู้คนปลูกข้าวนาดำและวัฒนธรรม
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วัฒนธรรมโบราณชนชาติจ้วงกับความเข้าใจวัฒนธรรมไทย" เล่มนี้ เป็นผลงานในโครงการฯ ประกอบด้วย บทความวิจัย เป็นความพยายามที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติจ้วง อย่างกว้าง ทำความเข้าใจสาระและความหมายของคัมภีร์โบราณปู่รู้ทั่วของชนชาติจ้วง โดยการอ่านจากคำแปลคัมภีร์เป็นภาษาอังกฤษ และการเปรียบเทียบประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมชนชาติจ้วงกับชนชาติไทกลุ่มอื่น อย่างกว้าง เพื่อโยงมาช่วยในการทำความเข้าใจวัฒนธรรมไทยประเทศไทยเพิ่มขึ้น

    รายงานวิจัย "ศึกษาวัฒนธรรม 'เอาเขย' และบทบาททางสังคมของผู้หญิงจ้วงโบราณ ผ่านการอ่านคัมภีร์ปู่รู้ทั่วและเอกสารจีนโบราณ" เป็นรายงานการวิจัยที่ปรับปรุงและศึกษาเพิ่มเติม เป็นภาษาไทย จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกประวัติศาสตร์ของอุษา โลหะจรูญ มหาวิทยาลัยยูนนาน พ.ศ. 2557 ว่าด้วยวัฒนธรรมโบราณชนชาติจ้วง เรื่องฐานะที่สูงของผู้หญิงชาวจ้วงและบทบาทมากยิ่งของผู้หญิงชาวจ้วง ในการทำมาหากิน ในครอบครัว ชุมชนและสัมคม รวมทั้งในการปกครองและความเชื่อพิธีกรรม เสรีภาพของผู้หญิงในการเลือกคู่และการแต่งงาน ตั้งแต่ยุคโบราณ และยังดำรงอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมจ้วงปัจจุบัน เป็นร่องรอยช่วยการทำความเข้าใจและอธิบายฐานะและบทบาทที่สูงและสำคัญมากของผู้หญิง ในสังคมและวัฒนธรรมประเทศไทยปัจจุบัน

    สรุปคำอภิปรายในการสัมมนาทางวิชาการ เป็นบทถอดเทปแบบสรุปจากการสัมมนาทางวิชาการ ว่าด้วยบทความวิจัยและรายงานวิจัย 2 ชิ้น ดังกล่าว วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 มีนักวิชาการเข้าร่วม 4 คน มีประเด็นและคำแนะนำที่สำคัญหลายประการ คำอภิปรายเสนอให้ระลึกถึงความสำคัญของชาวจ้วง ชาวมณฑลกวางสี มณฑลยูนนานต่อชาวไทยประเทศไทย ความสัมพันธ์พิเศษ ในทุกมิติระหว่างมณฑลทางใต้ของประเทศจีนกับประเทศไทย ปัจจุบัน

สารบัญ

- กำหนดการ : การสัมนาทางวิชาการ โครงการวิจัยสังคมและวัฒนธรรมไทโบราณ จากการอ่านคัมภีร์ปู่รู้ทั่วและการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไทยเปรียบเทียบ
- วัฒนธรรมโบราณชนชาติจ้วงกับความเข้าใจวัมนธรรมไทย : ฉันตรทิพย์ นาถสุภา
- ศึกษาวัฒนธรรม "เอาเขย" และบทบาททางสังคมของผู้หญิงจ้วงโบราณ ผ่านการอ่านคัมภีร์ปู่รู้ทั่วและเอกสารจีนโบราณ
- สรุปคำอภิปรายจากการสัมมนาทางวิชาการ : ราชชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ งันที่ 23 กุมภาพพันธ์ พ.ศ. 2562

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789749936436 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 167 x 240 x 16 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สร้างสรรค์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน