0
ลด 10%
วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ162.00 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วัสดุช่าง รหัสวิชา 3100-0004" เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอน วิชาวัสดุช่าง ซึ่งเป็นวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีเเนื้อหาภายในแบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย กรรมวิธีการผลิต วัสดุในงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและวัสดุหล่อเย็น วัสดุก่อสร้าง วัสดุสังเคราะห์ วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกัดกร่อนและการป้องกัน การทดสอบวัสดุเบื้องต้น และพลังงานในอนาคต โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด มีตัวอย่างหลากหลาย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 กรรมวิธีการผลิต
บทที่ 2 วัสดุที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม
บทที่ 3 เชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่น และวัสดุหล่อเย็น
บทที่ 4 วัสดุก่อสร้าง
บทที่ 5 วัสดุสังเคราะห์
บทที่ 6 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 7 การกัดกร่อนและการป้องกัน
บทที่ 8 การทดสอบวัสดุเบื้องต้น
บทที่ 9 พลังงานในอนาคต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160831111 (ปกอ่อน) 252 หน้า
ขนาด: 188 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน