0
ลด 10%
วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม (รหัสวิชา 20106-2006)
ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 676
หนังสือ93.60 บาท
e-books(PDF) ?98.80 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรียนวิชา "วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม รหัสวิชา 20106-2006" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อหารายวิชาทั้งหมด 8 บทเรียน ประกอบด้วย วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานฝ้าเพดาน งานตกแต่งพื้น ผนังและบัวเชิงผนัง ประตูหน้าต่าง บันไดลูกกรงและราวบันได ระบบสุขาภิบาล วัสดุและวิธีการมุงหลังคา และสีและน้ำมันทาเคลือบผิวไม้ นอกจากนี้ในทุกหน่วยการเรียนยังมีแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และแบบฝึกหัดประจำหน่วยการเรียน เพื่อใช้สำหรับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 ฝ้าเพดาน
บทที่ 2 งานตกแต่งพื้น
บทที่ 3 ผนังและบัวเชิงผนัง
บทที่ 4 ประตู หน้าต่าง
บทที่ 5 บันได ลูกกรงและราวบันได
บทที่ 6 วัสดุงานระบบสุขาภิบาล
บทที่ 7 วัสดุและวิธีการมุงหลังคา
บทที่ 8 สีและน้ำมันทาเคลือบผิวไม้
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160847624 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน