0
วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์
โลกาภิวัฒน์เป็นปรากฎการณ์ของโลกสมัยใหม่เป็นการย่อส่วนโลกให้เล็กลง ก้าวข้ามพรมแดนของเวลาและสถานที่ สื่อและการสื่อสารขยายขอบเขตครอบคลุมไปทั่วโลก
หนังสือ608.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วารสารสนเทศโลกาภิวัฒน์" เล่มนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมระบบสื่อสารมวลชนสากลในเชิงเปรียบเทียบ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารสากล ระเบียบโลกใหม่ว่าด้วยสารสนเทศและการสื่อสาร ความสัมพันธ์อันขัดแย้งและเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันทางการสื่อสารในบริบทของกระแสโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดการไหลเวียนของข่าวต่างประเทศ เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาวารสารสนเทศกับโลกาภิวัฒน์ และสัมนาวารสารสนเทศกับโลกาภิวัฒน์ เป็นหลัก

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ภาพรวมของสื่อมวลชนโลก
บทที่ 3 การสื่อสารกับระบบการเมือง
บทที่ 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแบบแผนของการสื่อสาร
บทที่ 5 คุณค่าข่าวในประเทสโลกที่หนึ่ง สอง และสาม
บทที่ 6 การไหลของข่าวสารระหว่างประเทศ
บทที่ 7 การจัดระเบียบและการควบคุมการสื่อสาร
บทที่ 8 สหรัฐอเมริกา
บทที่ 9 ญี่ปุ่น
บทที่ 10 อดีตสหภาพโซเวียต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740334842 (ปกอ่อน) 444 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 21 มม.
น้ำหนัก: 810 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน