0
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค. 2557
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความพิเศษ บทความวิจัย และบทความวิชาการของท่านอาจารย์หลายๆ มหาวิทยาลัย
ราคาพิเศษ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความพิเศษ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ของอาจารย์ในหลายๆ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องราวของการเป็น "ชุมชนเพื่อนตนเอง" ว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลัง หรือข้อดีข้อเสียอย่างไร จะสามารถทำได้จริงหรือไม่ ซึ่งหลากหลายข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทความพิเศษ
- ครอง จันดาวงศ์กับการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธของชาวนาอีสาน / สมชัย ภัทรธนานันท์

บทความวิชาการ
- นิเวศภูมิปัญญาการปรับตัวช่วงฤดูน้ำหลากของชาวบ้านตาลเอน อำดภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา / คมลักษณ์ ไชยยะ
- พลวัตในสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ชาวลัวะอพยพ กรณีศึกษา บ้านน้ำมีด ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / จิรัฐติกาล ไชยา
- คนกลุ่มใหม่ในชนบทกับการเมืองท้องถิ่น / ชัยพงษ์ สำเนียง
- ชุมชนพึ่งตนเอง : แนวทางแห่งวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ / วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย
- ความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้สูงอายุในศูนย์บริการผู้สูงอายุดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จากการตระหนักรู้ในตนเอง การมองโลกในแง่ดี ความพึงพอใจในชีวิต / กนิษฐา ลิ้มทรัพย์, ทิพย์วัลย์ สุรินยา

บทแนะนำหนังสือ
- สู่วิถีอีสานใหม่ (พัฒนา กิติอาษา) (Isan Becoming : Agrarian Chang the Sense of Mobile Community in Norheastern Thailand) / อิทธิพล โคตะมี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9785501446922 (ปกอ่อน) 270 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 15 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน