0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 (PDF)
การปฎิรูปประเทศไทย
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               สำหรับ “จุลนิติ” ฉบับที่ ทางกองบรรณาธิการได้   พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของ “การปฎิรูปประเทศไทย” ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ได้บัญญัติให้มี “สภาปฎิรูปแห่งชาติ”   ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ศึกษา   วิเคราะห์และจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะเพื่อการปฎิรูปด้านต่าง ๆ   

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
-แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
-สรุปคำพิพากษาของศาลและผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300006643 (PDF) 216 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน