0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 มีนาคม – เมษายน 2558 (PDF)
จุลนิติ นำเสนอบทความ และผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายอันเป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาและสังคมโดยรวมจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นอภินันทนาการ โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
e-books(PDF) ?0.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840026897 (PDF) 208 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน