0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 พฤษาคม – มิถุนายน 2558 (PDF)
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                   หลักการที่ว่าด้วย   ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต หรือ EPR พัฒนามาจากแนวคิดที่ว่า   ผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ที่มีการพัฒนาและผลิตขึ้นมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อนยุ่งยากในการจัดการและควบคุมภายหลังถูกเลิกใช้   เป็นเหตุให้ชุมชุนต้องรับภาระออกแบบมาอย่างไม่รอบคอบ ทำให้กลายเป็นขยะที่มีอันตรายภายหลังจากหมดอายุการใช้งาน

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300006650 (PDF) 206 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน