0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม 2558 (PDF)
การจัดการประมงทางทะเลอย่างยั่งยืน
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                   เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการการประมงทางทะเลของประเทศไทยทางกองบรรณาธิการ   วารสาร “จุลนิติ”   จึงได้ดำเนินการสัมภาษณ์   เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ในประเด็น เรื่อง “การพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการประมงทางทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล   ค.ศ. 1982”

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300006667 (PDF) 202 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน