0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 กันยายน – ตุลาคม 2558 (PDF)
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            วารสาร "จุลนิติ" ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณาโดยเห็นถึงความสำคัญของนโยบายดิจิทัล   เพื่อเศรษฐกิจและสังคมอันเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300013733 (PDF) 194 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน