0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน – ธันวาคม 2558 (PDF)
แนวทางการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อการปฏิรูป ประเทศไทยอย่างยั่งยืน
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

            วารสาร “จุลนิติ” ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณาโดยเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ทั้งนี้ เนื่องจากในคราวประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘ เป็นพิเศษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยทั้งฉบับ ทำให้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลงพร้อมกัน

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
- สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
- คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
- มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
- การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300013740 (PDF) 176 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน