0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 (PDF)
ทิศทางรัฐสภาไทย ศักราชใหม่การปฏิรูปประเทศ
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2559 ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณานถึงความสำคัญของแนวความคิดในส่วนที่เกี่ยวกับองค์การที่ทำหน้สที่ในด้านนิติบัญญัติของรัฐ   หรือ "รัฐสภา" ที่มีความเหมาะสมกับประเทศไทยและสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการปฏิรูปประเทศอันสมควรกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่จะจัดทำขึ้นใหม่ ตลอดจนตระหนักถึงการนำเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการในหมวดกฎหมายหมายรัฐสภา

สารบัญ

- บทนำบทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
- สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
- คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
- มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
- การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
- สารพันปัญหากฎหมาย
- เกร็ดกฎหมายน่ารู้
- หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
- แนะนำเว็บไซต์

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840039187 (PDF) 172 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน