0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2559 (PDF)
แนวทางการปฏิรูป ระบบภาษีอากรสำหรับเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณานเห็นถึงความสำคัญของการปฏิรูประบบภาษีอากรเพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการกำหนดโครงสร้างและระบบภาษีอากรที่ดีนั้นไม่เพียงช่วยให้การจัดเก็บภาษีอากรของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
- สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
- คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
- มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
- การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
- สารพันปัญหากฎหมาย
- เกร็ดกฎหมายน่ารู้
- หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
- แนะนำเว็บไซต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840039200 (PDF) 164 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน