0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2559 (PDF)
ความสำคัญของทรัพยากรแร่ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การนำทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ จึงต้องคำนึงถึงผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               สำหรับวารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณานเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรแร่ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การนำทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์ จึงต้องคำนึงถึงผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า   สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนามุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมมชาติ

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
- สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
- คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
- มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
- การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
- สารพันปัญหากฎหมาย
- เกร็ดกฎหมายน่ารู้
- หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
- แนะนำเว็บไซต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840039217 (PDF) 164 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน