0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 (PDF)
ความสำคัญในประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่งเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ได้มีความพยายามผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               สำหรับ “จุลนิติ” ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญในประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” (Special Economic Zone : SEZ) ซึ่งเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจที่สำคัญของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ได้มีความพยายามผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม   โดยเฉพาะการมีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ รวมถึงคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๗/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวมทั้งการเร่งรัดให้มีการตรากฎหมายเฉพาะเพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
- สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
- คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
- มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
- การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
- สารพันปัญหากฎหมาย
- เกร็ดกฎหมายน่ารู้
- หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
- แนะนำเว็บไซต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840039224 (PDF) 190 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน