0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2559 (PDF)
การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               สำหรับ “จุลนิติ” ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญใน "กรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
- สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
- คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
- มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
- การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
- สารพันปัญหากฎหมาย
- เกร็ดกฎหมายน่ารู้
- หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
- แนะนำเว็บไซต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840039231 (PDF) 188 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน