0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 (PDF)
พระราชประวัติพะรบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               สำหรับ “จุลนิติ” ฉบับนี้ ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณาในส่วนของเนื้อหา   ทางวิชาการนั้น ทางกองบรรณาธิการได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญในประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง "สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจำรัฐบาล" โดยเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เป้นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีความเป็นกลางทางการเมือง มีหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว

สารบัญ

- พระราชประวัติพะรบาทสมเด้จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
- สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
- คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
- มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
- การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
- สารพันปัญหากฎหมาย
- เกร็ดกฎหมายน่ารู้
- หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
- แนะนำเว็บไซต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840039248 (PDF) 194 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน