0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 (PDF)
พระอัจฉริยภาพทางกฎหมายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

                สำหรับวารสาร “จุลนิติ” ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้   ทางกองบรรณาธิการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการและทศพิธราชธรรมในส่วนของความเที่ยงธรรมอย่างเคร่งครัดในการทรงงาน และทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอย่างล้ำลึกในสาขานิติศาสตร์ รวมทั้งได้ทรงแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่าง ๆโดยอยู่ในกรอบของกฎหมายและความเป็นธรรมเสมอมาดังที่พสกนิกรจะได้รับทราบจากการทรงใช้พระราชอำนาจตามแบบแผนของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระบรมราชโองการ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส พระราชปรารภที่ได้พระราชทานแก่บรรดานักกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายโอกาส ตลอดจนพระราชจริยานุวัตรน้อยใหญ่ พระองค์ทรงยึดถือหลักความยุติธรรมเป็นหลักสำคัญยิ่งโดยทรงเน้นย้ำผู้ใช้กฎหมายอยู่เสมอว่า “นักกฎหมายต้องใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม ตระหนักถึงความยุติธรรมอันเป็นอุดมคติสูงสุดของกระบวนการยุติธรรมส่วนกฎหมายเป็นเพียงวิถีทางหรือเครื่องมือที่จะนำไปสู่ความยุติธรรมเท่านั้น”

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
- สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
- คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
- มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
- การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
- สารพันปัญหากฎหมาย
- เกร็ดกฎหมายน่ารู้
- หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
- แนะนำเว็บไซต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840051806 (PDF) 184 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน