0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2560 (PDF)
THAILAND 4.0 การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามธรรมนูญฉบับใหม่
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

               วารสาร “จุลนิติ” ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำ “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อเป็นแม่บทหลักหรือเป็นกรอบชี้นำในการกำหนดนโยบายและแผนต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ การจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งเป็นแนวความคิดที่รัฐบาลชุดปัจจุบันภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รวมถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและได้มีความพยายามผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่นมีการจัดตั้ง “คณะกรรมการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ” มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำ “ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา ๒๐ ปี” และการจัดทำ “ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....”

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
- สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
- คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
- มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
- การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
- สารพันปัญหากฎหมาย
- เกร็ดกฎหมายน่ารู้
- หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
- แนะนำเว็บไซต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840048264 (PDF) 188 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน