0
วารสาร จุลนิติ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2560 (PDF)
"ปฎิรูปประเทศไทย"
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             วารสาร “จุลนิติ” ฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของหลักการตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ “มาตรการก่อนการตรากฎหมายของรัฐตามมาตรา ๗๗ ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” ทั้งนี้ โดยเหตุที่เป็นหลักการใหม่สำหรับกระบวนการตรากฎหมายของรัฐ ซึ่งมีความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ในการปฏริ ปู ประเทศโดยเฉพในด้านกฎหมาย กล่าวคือ ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดใหม่ การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งมีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการตรากฎหมายเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนในฐานะผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในกระบวนการตรากฎหมาย และเพื่อป้องกันมิให้มีการตรากฎหมายที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเกินไปกว่าหลักการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ ตามหลักการที่ว่า“การมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลัก การจำกัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น”

สารบัญ

- บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
- สรุปมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับวงงานด้านนิติบัญญัติ
- บทความทางวิชาการ
- สรุปการสัมมนาทางวิชาการ
- ร่างกฎหมายที่น่าสนใจ
- แนะนำกฎหมายใหม่และกฎหมายที่น่าสนใจ
- สรุปคำพิพากษาของศาล และผลการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
- คมความคิด เข็มทิศรัฐธรรมนูญ
- มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ : Legal Reflection
- การปฏิรูปกฎหมาย : LAW REFORM
- สารพันปัญหากฎหมาย
- เกร็ดกฎหมายน่ารู้
- หน้าต่างโลก : The Knowledge Windows
- แนะนำเว็บไซต์
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840063977 (PDF) 188 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน