0
วารสาร รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2556)
วารสารเผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการในแขนงวิชารัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการ
ราคาพิเศษ190.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เผยแพร่ความรู้และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการในแขนงรัฐศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิชาการให้เสนอผลงานทางวิชาการ และเพื่อให้เป็นเอกสารประกอบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

สารบัญ

- การออกแบบระบบเลือกตั้งในฐานะสถาบันการเมืองเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ / อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์
- ความสัมพันธ์ข้ามชาติและการอพยพเคลื่อนย้าย : การด้นชีวิตของคนพลัดถิ่นกะเหรี่ยง ณ ชายแดนไทย-พม่า / ประเสริฐ แรงกล้า
- Governmentality ในวาทกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนการบริหารจัดการชุมชน (เข้มแข็ง) ของรัฐไทยสมัยใหม่ / รัชนี ประดับ
- กระบวนการชำระสะสางความผิดพลาดในอดีต : ประสบการณ์การสร้างความปรองดองของเกาหลีใต้ / สติธร ธนานิธิโชติ
- เมื่อ Maurice Bloch ไม่แยกวัฒนธรรมออกจากธรรมชาติ : ประชานศาสตร์ประสาทวิทยาศาสตร์กับมานุษยวิทยา / ธเนศ วงศ์ยานนาวา
- บทวิจารณ์หนังสือ Ghost of The Past in Southern Thailand, Partrick Jory, ed. (Singapore : Nus Prees, 2013) / ปิยดา ชลวร

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9770125135420 (ปกอ่อน) 322 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 16 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน