0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 29 ธันวาคม 2559 (PDF)
สาร สนช. ฉบับส่งท้ายปี ๒๕๕๙ ยังคงมีเนื้อหาสาระดี ๆ ในคอลัมน์ประจำต่าง ๆ มานำเสนออย่างครบถ้วน อาทิ คอลัมน์ ร่างกฎหมายน่ารู้ นำเสนอเรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

         สาร สนช. ฉบับส่งท้ายปี ๒๕๕๙ ยังคงมีเนื้อหาสาระดี ๆ ในคอลัมน์ประจำต่าง ๆ มานำเสนออย่างครบถ้วน อาทิ คอลัมน์ ร่างกฎหมายน่ารู้ นำเสนอเรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(การปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) คอลัมน์ ตามติดภารกิจ กมธ.เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ : มิติใหม่ของนวัตกรรมเพื่อการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ติดตามได้ภายในฉบับ

สารบัญ

- บทความพิเศษ
- สกู๊ปพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ด้านการพิจารณากฎหมาย
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- ภารกิจต่างประเทศและกิจกรรมภายใน
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840039408 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน