0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 34 พฤษภาคม 2560 (PDF)
พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนส์ธรรมชาติ
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             ในส่วนของเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินั้น “สาร สนช.” ฉบับนี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาภายในคอลัมน์ “สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านติดตามผลการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อย่างถูกต้องและทันต่อข่าวสารปัจจุบัน นอกจากนี้ ด้วยภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ยังคงมุ่งมั่นทำหน้าที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ
“สาร สนช.” ยังคงติดตามและนำเสนออย่างต่อเนื่องผ่านบทความพิเศษ“สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสตูลและจังหวัดตรัง”

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ด้านการพิจารณากฎหมาย
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- เรื่องเล่าจาก สนช.
- ด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- ภารกิจต่างประเทศและกิจกรรมภายใน
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840046451 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน