0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 41 ธันวาคม 2560 (PDF)
วันรัฐธรรมนูญ 10 ธัวาคม 2560
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             “๑๐ ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยควรระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย”หากย้อนเวลากลับไปเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ที่นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์การปกครองของชาติไทย
             เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ซึ่งเป็นการปกครองที่มีมายาวนานถึง ๗๐๐ ปีเศษ มาเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ เพื่อใช้เป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย”

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840063953 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน