0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 46 พฤษภาคม 2561 (PDF)
โครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       วารสาร “สาร สนช.” ฉบับเดือนพฤษภาคมนี้ ขอนำเสนอภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่สำคัญประการหนึ่งในการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย โดยได้จัดโครงการ “สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน” ขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ได้สนับสนุนงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาล และได้ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108265 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน