0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 53 ธันวาคม 2561 (PDF)
วันรัฐธรรมมนูญ 10 ธันวาคม 2561
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      ในโอกาสฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ สร้างความปลาบปลื้มปีติยินดีให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงงานรัฐสภาเป็นอย่างยิ่ง และมีกิจกรรมสำคัญที่ควรจารึกไว้ในความทรงจำของปวงชนชาวไทย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานฤดูหนาวภายใต้ชื่องาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ขึ้นครัง้ ที่ ๒ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสอื ป่าและพระราชานญุ าตให้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในโอกาสนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมออกร้านภายในสนามเสือป่า ณ ร้านค้าหมายเลข ๒๒ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมขบวนกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” ในครั้งนี้

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108357 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน