0
วารสาร สาร สนช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฉบับที่ 55 กุมภาพันธ์ 2562 (PDF)
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเซีย (Asian Parliamentary Assembly - APA)
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

       วารสาร “สาร สนช.” ได้กลับมาพบกับท่านผู้อ่านเช่นเคยซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นเดือนที่สำคัญยิ่งสำหรับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly – APA) ขึ้นณ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาข้อมติด้านสังคมและวัฒนธรรม จำนวน๑๓ ฉบับ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมัชชารัฐสภาเอเชีย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านความมั่นคงของมนุษย์และความปรองดองในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงการผลักดันบทบาทสตรีให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

สารบัญ

- สกู๊ปพิเศษ
- บทความพิเศษ
- รายงานพิเศษ
- ร่างกฎหมายน่ารู้
- มุมกฎหมาย
- สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ตามติดภารกิจ กมธ.
- สนช. กับเวทีโลก
- อินไซด์ อาเซียน
- ปกิณกะรัฐสภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840108371 (PDF) 52 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน