0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 263 (PDF)
ภาพถ่ายความร้อน สำหรับงานอุตสาหกรรม, ปัญหาและการป้องกันสุขภาวะของพนักงานที่ยืนปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม, กลยุทธ์ การปรับเรียบสายการผลิตด้วยแนวคิดลีน, อุตสาหกรรมไทยกับทักษะแรงงาน ในศตวรรษที่ 21
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

แนวนโยบายสู่ความเป็น ประเทศไทย 4.0 ดังกล่าว หากพิจารณาดูแล้วคงไม่ใช่เรื่องใหม่
แต่อย่างใดครับ แต่ที่ดูเหมือนยังไม่คืบหน้าเนื่องจากที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงาน ดำเนินการแบบ
ตัวใครตัวมัน หากรัฐบาลต้องการผลสัมฤทธิ์ในระดับประเทศ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
ร่วมใจกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานหรือองค์กรสถาบันต่าง ๆ ที่จะ
พร้อมใจกันรวมพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้า

สารบัญ

@_INDUS 283
Content
Editor Talk
Cover Story
News & Movement
Inside News
Macro Economic Outlook
Electrical
Safety & Healthcare
Productivity
Industrial Management
Industrial Process
Logistics & Supply Chain
Management
Cost Management
Environmental
CSR Update
Special Report
IT Update
Product Highlight
Product Showcase
ดัชนีผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003264 (PDF) 153 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน