0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 280 (PDF)
การประยุกต์ใช้งาน โปรโตคอล TCP/IP และ ฟังก์ชั่น TCP Open ของ PLC, สถานีสับเปลี่ยนขนาดเล็ก ในระบบการจำหน่ายไฟฟ้า, ข้อพิจารณาก่อนการตัดสินใจในการ ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า, โรคไข้ซิกา ของฝากจากยุงลาย (อีกแล้
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

วางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหารองรับการขาดแคลน้ำต้นทุนสน้ำหรับการผลิตน้ำระปา โดย
ให้เร่งสน้ำรวจข้อมูลปริมาณแหล่งนน้ำในพื้นที่ อาทิ แม่นน้ำ อ่างเก็บนน้ำ เขื่อน ภาชนะกักเก็บนน้ำ
สาธารณะ ความต้องการใช้นน้ำของประชาชน รวมถึงปัญหานน้ำเค็มรุกลน้ำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การผลิตนน้ำประปาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อวางแผนรับมือ กน้ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหากรณี
ประสบปัญหาขาดแคลนนน้ำ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีนน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

สารบัญ

INDUS 280
ปกหน้าใน_นครภัณฑ์
Editor
COVER STORY
NEWS & MOVEMENT
INSIDE NEWS
CONTROL & AUTOMATION
ELECTRICAL : สถานีสับเปลี่ยนขนาดเล็ก
ELECTRICAL : ข้อพิจารณาก่อนตัดสินใจสั่งซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า
SAFETY & HEALTHCARE
PRODUCTIVITY : กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ
PRODUCTIVITY : การออกแบบตราสัญลักษณ์หรือโลโก้
LOGISTICS & SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
COST MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL
R&D SHOW UPDATE
SPECIAL REPORT
IT UPDATE : SOPHOS คาดการณ์แนวโน้มความปลอดภัยแห่งดลกไซเบอร์ในปี 2559
IT UPDATE : อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งเมกะเทรนด์อุตสาหกรรมยุคที่ 4
PRODUCT HIGHLIGHT
PRODUCT SHOWCASE
ดัชนีผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม
ปกหลังใน_นิวแม็ก
ปกหลัง_ATE

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000001772 (PDF) 154 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน