0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 282 (PDF)
9 ขั้นตอนสำหรับการทดสอบ ค่าความต้านทานหลักดินที่ถูกต้อง ,ภาพถ่ายความร้อน สำหรับงานอุตสาหกรรม, บทเรียนความปลอดภัยจากการทำงานภายใต้ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติไพโรเจน, กลยุทธ์ การปรับเรียบสายการผลิตด้วยแนว
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

สำหรับตัวดัชนีผลผลิตทางอุตสาหกรรม (MPI) ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภาพรวม
ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นลบครับ โดยมีอัตราการหดตัวลงร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ในขณะที่การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.33
โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลง ได้แก่ รถยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องแต่งกาย และ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีอุตสาหกรรม ได้แก่
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องประดับและรูปพรรณ อุตสาหกรรมพลาสติก ยาง และ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีสัญญาณถึงแนวโน้มเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น
โดย MPI หดตัวน้อยลงจาก เดือนมกราคม 2559 ที่หดตัวร้อยละ 3.5 อัตราการใช้กำลังผลิตที่
ยกระดับเพิ่มขึ้นที่ 65.7 ในรอบ 11 เดือน ดัชนีการส่งสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.34
แสดงถึงมีการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในประเทศยังคง
ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.62

สารบัญ

INDUS_282
Content
Editor Talk
Cover Story
News & Movemet
Inside News
Macro Economic Outlook
Electrical
Safety & Healthcare
Productivity
Logistics & Supply Chain
Management
Human Resource Management
Cost Management
Environmental
R&D Show Update
Special Report
IT Update
Product Highlight
Product Showcase
ดัชนีผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000002564 (PDF) 154 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน