0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 285 (PDF)
ทำความรู้จักกับ ระบบสื่อสารในสถานีย่อยอัตโนมัติตามมาตรฐาน IEC61850, ความน่าเชื่อถือของสายการผลิต ด้วยวิถึบำรุงรักษาแบบลีน
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

สำหรับหน่วยงานหลักในประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ก็คือ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการดดำเนินการตาม
แนวนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) ในประเทศไทย และอีกไม่นาน
กระทรวงดังกล่าวก็จะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ กระทรวง
ดีอี ต่อไป

สารบัญ

@_INDUS 285
Content
Editor Talk
Cover Story
News & Movement
Inside News
Macro Economic Outlook
Electrical
Safety & Healthcare
Productivity
Industrial Management
Industrial Process
Logistics & Supply Chain
Management
Cost Management
Environmental
CSR Update
Special Report
IT Update
Product Highlight
Product Showcase
ดัชนีผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003356 (PDF) 154 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน