0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 286 (PDF)
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30, การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ปัจจุบันนี้เราเองก็เป็นฐานในการผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกจากค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลายค่ายด้วยกัน มีการลงทุนในสาย
การผลิต เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์จำนวนมาก ซึ่งจะเป็นฐานในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้ ดังนั้นจึงอยากสนับสนุนให้บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เหล่านี้ใช้
ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อเป็นการต่อยอดออกไป

สารบัญ

@INDUS 286
Content
editor 286
Cover Story
Inside News
Macro Economic Outlook
Safety & Healthcare
Productivity
Industrial Management
Industrial Process
Logistics & Supply Chain
Management
Cost Management
Environmental
R&D Show Update
Special Report
IT Update
Product Highlight
Product Showcase
ดัชนีผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003400 (PDF) 156 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน