0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 287 (PDF)
METREL MI 3152 EU เครื่องตรวจวัดและทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร รุ่นจอสีระบบสัมผัส
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

จากการลดระยะเวลาในการจดทะเบียนฯ ดังกล่าว จะช่วยประหยัดเวลาได้มากถึง 37%
ทำให้ราชการมีความสามารถในการให้บริการออกทะเบียนในช่องทางปกติของทางราชการจาก
เดิม 800 ฉบับต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 1,300 ฉบับต่อปี ในส่วนของเอกชนคาดว่าจะให้บริการได้กว่า
500 ฉบับต่อปี หากรวมกันทั้ง 2 ช่องทางแล้วสามารถออกทะเบียนได้เพิ่มมากขึ้นถึง 1,800 ฉบับ
ต่อปี อีกทั้งคาดว่า จะมีผู้ประกอบการนำเล่มทะเบียนเครื่องจักรมาจดจำนองประมาณ 1,200
ฉบับต่อปี มูลค่าเฉลี่ยต่อฉบับกว่า 680 ล้านบาท รวมมูลค่ากว่า 8 แสนล้านบาทต่อปี ที่จะเป็น
เงินทุนหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม

สารบัญ

@INDUS
Content
editor
Cover Story
News & Movement
Inside News
Macro Economic Outlook
Control & Automation
Electrical
Safety & Healthcare
Productivity
Logistics & Supply Chain
Management
Cost Management
Environmental
R&D Show Update
Special Report
IT Update
Product Highlight
Product showcase
ดัชนีผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003455 (PDF) 152 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน