0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 291 (PDF)
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ทำความเข้าใจที่ดีขึ้นกับ ฟอลต์และการเกิดความล้มเหลวของหม้อแปลงไฟฟ้า
มาตรวัดประสิทธิผล การจัดการบำรุงรักษา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารสินค้าคงคลัง
มองรอบทิศคิดอย่างซัพพลายเชน ดิจิทัลซัพพลายเชน 4.0
เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพงาน จากเวลาที่มีอยู่อย่างจำกัด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกรอบสหประชาชาติ
วัสดุก่อสร้างสีเขียว ทางเลือกช่วยลดก๊าซเรือนกระจก
การก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0 กับไอโอที
ดาต้าเซ็นเตอร์ในปี 2560 มองไปข้างหน้าว่าไอทีองค์กร ต้องเผชิญกับอะไรบ้าง

สารบัญ

-Editor Talk
COVER STORY
NEWS & MOVEMENT
INSIDE NEWS
MACRO ECONOMIC OUTLOOK
ELECTRICAL
SAFETY & HEALTHCARE
PRODUCTIVITY
INDUSTRIAL MANAGEMENT
LOGISTICS & SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT 1
MANAGEMENT 2
COST MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL
TECHNOLOGY UPDATE
R&D SHOW UPDATE
SPECIAL REPORT
IT UPDATE
PRODUCT HIGHLIGHT
ดัชนีผู้จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ เปิดศักราชต้อนรับปีใหม่ 2560 มาด้วยข่าววิกฤติการณ์น้ำ
ท่วมภาคใต้ครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความเสียหายต่อ 12 จังหวัด
ภาคใต้ ทิ้งบทเรียนแห่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมูลค่าความเสียหายทาง
เศรษฐกิจนับหลายหมื่นล้านบาท ขณะที่ นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ หอการค้าไทย กล่าวว่า 14 จังหวัดภาคใต้มีผลิตภัณฑ์มวลรวม (จี
ดีพี) ประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 9% ของจีดีพีรวมประเทศที่ตกประมาณ
14.5 ล้านล้านบาท ซึ่งในปี 2560 ทางหอการค้าในพื้นที่คาดว่าจีดีพีของภาคใต้จะขยายตัวได้ที่
2.5-2.8% แต่จากผลกระทบน้ำท่วมคาดว่าจีพีดีของภาคใต้ในปีนี้จะหายไปประมาณ 0.8%

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003707 (PDF) 150 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน