0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 292 (PDF)
ปฏิรูปภาคอุตสาหกรรมไทยเป้าหมาย 5 ปี ลงทุน 500,000 ล้านบาท - เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21(ตอนที่ 6) - วิธีการเลือกมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับใช้กับ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบแบบ AC - ความสำคัญของอาชีวอนามัยและความ
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ เดี๋ยวนี้ไม่ว่าเราจะเสพสื่อช่องทางไหน ประเด็นของคำว่า
ประเทศไทย 4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ดูเหมือนว่าเราจะได้ยินได้ฟังกันจนคุ้นหู เนื่องจากเป็น
นโยบายที่รัฐบาลให้การสนับสนุน เพื่อหวังจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจประเทศไปสู่
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนั่นเอง นั่นหมายความว่าหากทำได้สำเร็จ ก็จะทำเศรษฐกิจ
ของประเทศก้าวสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวพ้นกับดักประเทศที่มี
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีฐานะร่ำรวย (High Income
Countries) ดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรัฐมนตรีที่มีหน้าที่
รับผิดชอบมีความเคลื่อนไหว เพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าวค่อนข้างมาก แม้ว่าผลที่เกิดขึ้นจริง
จะยังมีไม่มากนัก

สารบัญ

Editor Talk
COVER STORY
NEWS & MOVEMENT
NEWS & MOVEMENT2
INSIDE NEWS
MACRO ECONOMIC OUTLOOK
ELECTRICAL
SAFETY & HEALTHCARE
PRODUCTIVITY
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
LOGISTICS & SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
COST MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL
ENERGY MANAGEMENT
TECHNOLOGY UPDATE
IT UPDATE
SPECIAL REPORT
PLANT TOUR
PRODUCT HIGHLIGHT
PRODUCT SHOWCASE
ดัชนีโฆษณา 293

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับประเด็นของการที่รัฐบาลปัจจุบัน ตั้งเป้าให้ประเทศไทยพัฒนาตนเองในด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มากขึ้นตามนโยบายประเทศไทย 4.0 นั้น สำหรับภาคอุตสาหกรรม
นั้น ส่วนหนึ่งก็เพื่อสนับสนุนให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางของการเป็นผู้รับเหมาช่วงในการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมของอาเซียน และรวมถึงของทวีปเอเชีย อย่างเป็นรูปธรรม (Thailand as
the center of subcontracting industries in ASEAN and Asia as a whole) และพยายาม
อย่างยิ่งที่จะผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าด้านอุตสาหกรรม และเป็นศูนย์กลางของ
สินค้าที่มีเทคโนโลยีระดับสูง ในขณะเดียวกัน นักลงทุนจากต่างชาติก็ให้ความสำคัญกับการเข้า
มาลงทุนในประเทศไทยโดยหวังจะใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อป้อนให้กับผู้
ผลิตอื่น ๆ ในย่านอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจและเป็นจุดหมายปลาย
ทางของนักลงทุนต่างประเทศ อยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลก

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525001004598 (PDF) 150 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน