0
วารสาร Industrial Technology Review ฉบับที่ 294 (PDF)
ปรับปรุงระดับความปลอดภัยบนโปรโตคอล ด้วยมาตรฐาน Secured DNP3 - 13 หัวข้อสำคัญที่ต้องตรวจเช็ค ก่อนเปิดจ่ายไฟแก่หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง - สร้างประสิทธิผลระบบบำรุงรักษา ด้วยกิจกรรม 5ส - การศึกษาเวลาการทำงาน
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

สวัสดีคุณผู้อ่านที่รักทุกท่านครับ เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยที่ผ่านมา เชื่อว่าคงเป็นเทศกาลที่คน
ไทยเรามีดัชนีความสุขอยู่ในระดับที่เกือบจะสูงสุดนะครับ ถ้าไม่นับเทียบกับเทศกาลปีใหม่แบบสากล
สงกรานต์เป็นเทศกาลของการเดินทางท่องเที่ยว พบปะสังสรรค์ เป็นช่วงเวลาแห่งการจับจ่ายใช้สอย
และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศที่สำคัญ ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ได้คาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพัดถึง 127,693 ล้านบาท ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

สารบัญ

Editor Talk
COVER STORY
NEWS & MOVEMENT
NEWS & MOVEMENT2
INSIDE NEWS
MACRO ECONOMIC OUTLOOK
CONTROL & AUTOMATION
ELECTRICAL
ELECTRICAL2
SAFETY & HEALTHCARE
PRODUCTIVITY
INDUSTRIAL MANAGEMENT
LOGISTICS & SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
MANAGEMENT2
COST MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL
SPECIAL REPORT
IT UPDATE
PLANT TOUR
PRODUCT HIGHLIGHT
PRODUCT SHOWCASE

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับประเทศไทย การท่องเที่ยว ยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทและมีความสำคัญต่อประเทศใน
ลำดับต้น ๆ เนื่องจากก่อให้เกิดผลประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่น่าจดจำของประเทศ สำหรับในปี 2559 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถ
สร้างรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เป็นมูลค่าถึง 2.5 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากเป้าหมาย
ที่ได้วางไว้ที่ 2.4 ล้านล้านบาท (ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)) โดยตัวเลขนี้แสดงให้
เห็นถึงสัญญาณบวกเกี่ยวกับภาพลักษณ์และศักยภาพด้านกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของไทยที่ยังคงมี
ความน่าเชื่อถือ ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมูลค่าที่เกิดขึ้นดังที่กล่าวมา
นี้ยังถือเป็นเข็มทิศที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการเติบโต
มากขึ้นในปีนี้และในอนาคตได้ต่อไปครับ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525001004581 (PDF) 151 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน