0
วารสาร Micro Computer Magazine ฉบับที่ 377 (PDF) (Interactive) (PDF)
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี, Innovation Technology and Consumer Trend 2017, ติวเข้มพร้อมลุยกับการสอบมาตรฐาน ITIL
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

การปรับเปลี่ยนเพื่อไปสู่โลกดิจิทัลจึงต้องทำในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล คือคนไทยต้องเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital
Citizen) ระดับองค์กรก็ต้องปรับเข้าสู่องค์กรดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนระดับประเทศไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0

สารบัญ

@_MICRO 377
Forword
Contents
Product Review
Advertorial
On the cover
Top Story
Attak & Defend
Admin Talk
Certificate Unlock
Professional Office
Developer & Workshop
Show Case
News Print
อบรมสัมมนา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003561 (PDF) 130 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน