0
วารสาร Micro Computer Magazine ฉบับที่ 379 (PDF) (Interactive)
-17อันดับแนวโน้มเทคโนโลยี สำหรับองค์กรแห่งปี 2017 - รู้จักกับ Fog Computing เทคโนโลยีทรงพลังในอนาคตสำหรับ IoT - IoT กับโซลูชั่นสำหรับ Smart City ตอนที่ 2 - 8 แนวโน้มเทคโนโลยี Start Up ในปี 2017
e-books(Interactive) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

“ชาวดิจิทัล” และการผลักดันของรัฐบาลไทยสู่ “ประเทศไทย 4.0” ทีมนักวเิคราะห์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไอดีซีประเทศไทย
เผยการคาดการณ์สำคญั เชิงกลยทุ ธ์ที่จะเกิดขึน้ ในปี 2560
เป็นต้นไป เทคโนโลยีหนึ่งที่สร้างผลกระทบมากที่สดุ ให้แก่
องค์กรในประเทศไทย ซึ่งหนึ่งในนัน้ คือ
รุ่งอรุณแห่งเศรษฐกิจ DX โดยภายในปี 2563 นัน้ 30%
ของผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุด 500 บริษัทของไทย จะพบว่า
ธุรกิจของพวกเขาส่วนใหญ่นัน้ ขึน้ อยู่กับความสามารถในการ
สร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์การใช้งานที่มีดิจิทัล
เป็นองค์ประกอบ ทงั้ นีใ้ นสองปีที่ผ่านมานนั้ องค์กรไทย
จำนวนมากได้เริ่มกระบวนการทำดิจิทลั ทรานฟอร์เมชนั่
โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์ อนาไลติกส์ เทคโนโลยีโซเชียล และ
เทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่าน
สินค้า/บริการ รูปแบบการทำธุรกิจ และความสมั พนั ธ์ต่าง ๆ
ในรูปแบบใหม่ แต่ในปัจจบุ นั การทำดจิ ิทลั ทรานฟอร์เมชนั่
ส่วนใหญ่นัน้ ยังอยู่ในระดบั “โครงการริเริ่ม” เท่านั้น

สารบัญ

-Forward
From Editor
CONTENTS
Product Review
On the cover
Micro Toon
Top Story รู้จักกับ Fog Computing เทคโนโลยีทรงพลังในอนาคตสำหรับ IoT
Top Story IoT กับโซลูชั่นสำหรับ Smart City ตอนที่ 2
Top Story 17อันดับแนวโน้มเทคโนโลยี สำหรับองค์กรแห่งปี 2017
Top Story 8 แนวโน้มเทคโนโลยี Start Up ในปี 2017
Top Story ซิสโก้เผยภาพรวมตลาดไอทีของไทยในปี 2559 และ แนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2560
Top Story ICT Trend 2017 EP. 1
Top Story ICT Trend 2017 EP. 2
Top Story 6 กลวิธีที่อาชญากรไซเบอร์จะใช้และเป็น แนวโน้มภัยที่จะเกิดขึ้นในปีคศ. 2017
Admin Talk หัวอก Admin ตอนไอแพดโปร
Attak&Defend ตีเหล็กเมื่อยังร้อนกับแนวทางรักษาความปลอดภัย สำหรับ Web Application กับมาตรฐาน OWASP
Certificate Unlock ติวเข้มพร้อมลุยกับการสอบมาตรฐาน ITIL (5) ตอนติวสอบ ITIL Foundation (Syllabus 2011)
Developer&Workshop เรียนให้รู้ เล่นให้เป็น ใช้ให้เกิดประโยชน์ (Episode 2) ตอนจอแสดงผลดอตแมทริกซ์
Developer&Workshop สูงสุดสู่สามัญกับบทบาทสำคัญของ Visual Basic ตอนคอนโทรลพื้นฐานในการใช้งาน VB.Net (6)
Professional Office เบื้องลึกเบื้องลับกับ Windows & Microsoft Office ตอน Microsoft Access ฉบับหาอ่านที่ไหนไม่ได้ #4
NEWSPrint
SHOWCASE
Book Review

ข้อมูลเพิ่มเติม

ย้อนเวลาไปในอดีต การดำเนินการตา่ งๆ ยงั ไม่มีระบบอเิ ล็กทรอนิกส ์ การดำเนินการตา่ งๆ เป็นไปตามสภาพการณ์
ที่ทำได้ เช่น การเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็ไม่ได้รวดเร็วเหมือนปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ออนไลน์
เป็นปัจจยั สำคญั ของการดำเนินชีวิตที่ทำให้เวลาเปลี่ยนไป มาตรเวลาเร็วขึน้ เรามีบริการออนไลน์ที่ลดระยะเวลา
การทำงานต่างๆ ไปมาก นับวัน หน่วยเวลาเหมือนว่าจะเล็กลงไปเรื่อยๆ
ทกุ วนั นีย้ งั มีเทคโนโลยีเกิดใหม่เข้ามาทดแทนเทคโนโลยีเดิม ทำให้ของเดิมหายไป ของใหม่ Disrupt ของเก่า
หรือทำลายของเก่าให้หายไป ตวั อย่างเช่น ดิจิทลั เข้ามาแทนที่การใช้กระดาษ ทำ ให้มีการงานหลายอย่างที่ใช้กระดาษ
สูญหายไปหรือลดความนิยมลง หนังสือ สิ่งพิมพ์ถูกแทนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส ์
มีจำนวนมาก สามารถออนไลน์เรียกดไู ด้ทกุ ที่ทกุ เวลา การรับข่าวสารจากหนงั สือพิมพ์ถกู แทนด้วยการรับข่าวสาร
ที่เร็วกวา่ เป็นขา่ วสารแบบออนไลน์บนเครือขา่ ย มีการใช้ Social Network สง่ กระจายขา่ วสารถงึ กนั อยา่ งรวดเร็ว
การดทู ีวีที่สง่ กระจายผ่านคลื่นวิทยุกำลงั ถกู ทดแทนเป็นการดตู ามความต้องการ และการสื่อสารแบบออนไลน์ด้วย
เวลาจริงขณะนัน้ ได้ง่าย จนเหมือนมีสถานีรายงานข่าวสารแบบสดๆ ได้ ผู้ดูรับข่าวสารออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา
การเปลี่ยนแปลงการรับรู้ข่าวสารนี้เองเป็นกลไกการเรียนรู้แบบใหม่ ทำให้ของเดิมหลายอย่างถูกแทนที่ เมื่อก่อน
สงั คมอยู่ในวงแคบ แต่ปัจจุบนั ขอบเขตสงั คมกว้างขึ้นกว่าเดิมมาก สงั คมปัจจุบนั เป็นสงั คมเชื่อมโลกสองโลกเข้าด้วยกนั
เป็น Cyber Physical Model คือสังคมที่อยู่ร่วมกันทงั้ โลกไซเบอร์และโลกแห่งการเจอหน้าซึ่งกันและกัน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003714 (-ไม่ระบุ) 124 หน้า
ชนิดกระดาษ: Interactive
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน