0
วารสาร Micro Computer Magazine ฉบับที่ 380 (PDF) (Interactive)
25 เครื่องมือเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ระบบดิจิทัล สำหรับ System Admin - การบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ภายใต้ Information Security Management ของ ITIL - ประมวลภัยคุกคามบนเครือข่าย
e-books(Interactive) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ไอดีซีระบุว่ากว่า 55% ของฝ่ายไอทีจะดำเนินกลยุทธ์
การสรรหาและภายในองค์กรจะปรับใช้สถาปัตยกรรม
มัลติคลาวด์ภายในปี 2563 ซึ่งจะช่วยผลักดันความเร็ว
ของการเปลี่ยนแปลงภายในฝ่ายไอทีขององค์กรต่างๆ
องค์กรต่างๆ ของไทยกำลังทำการย้ายจากไอทีแบบดั้งเดิม
ไปสู่แพ็ลตฟอร์มคลาวด์ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งใน
เทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นทั่วประเทศ
การใช้เทคโนโลยีคลาวด์นั้น ไม่เพียงแต่สร้างผลกระทบ
ต่อธุรกิจไทยในแง่ผลประโยชน์ด้านค่าใช้จ่ายเท่านั้นแต่ยัง
รวมถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
และความยืดหยุ่นด้วย

สารบัญ

Forward อนาคตประเทศไทยกับไทยแลนด์ 4.0
From Editor
Product Review แค่เปลี่ยนเป็น D-Link DIR-809 เราเตอร์เริ่มต้น ชีวิตคนใช้เน็ตก็ดีขึ้น
Product Review Zyxel Powerline Adapter (PLA4231 และ PLA4201)
Product Review Plextel Cloud PBX System Solution
BOOK Review สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการงานไอทีด้วยมาตรฐาน ITIL v.3
On the cover Netgear Aircard 785 Mobile hotspot
On the cover วิธีการทำ Load Balance โดยการทำ Policy Route กำหนดปลายทาง
Top Story 25 เครื่องมือเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์
Top Story การบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารภายใต้ Information Security Management ของ ITIL
Top Story ประมวลภัยคุกคามบนเครือข่าย
Top Story ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในปี 2017 และ แนวโน้มเชิงนโยบายการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย
Top Story \แนวโน้มความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ Cyber Security Trend 2017 by E-rong
Top Story CyberSecurity 2017 “ทิศทางและกลยุทธ์ไอทีรับปีไก่ทอง”
Micro Toon ตอน… องค์กรดิจิทัล หัวอก Admin ตอน Admin น้องชัย
Admin Talk
Certificate Unlockติวเข้มพร้อมลุยกับการสอบใบ Certificate วัดใจกันในสนามสอบ CCNA Security 210-260 (1)ติวเข้มพร้อมลุยกับการสอบใบ Certificate
ติวเข้มพร้อมลุยกับการสอบใบ Certificate
Certificate Unlockวัดใจกันในสนามสอบ CWNAเรียนรู้เครือข่ายไร้สายชั้นเซียน (1)
Developer&Workshop สูงสุดสู่สามัญกับบทบาทสำคัญของ Visual Basic ตอนคอนโทรลพื้นฐานในการใช้งาน VB.Net (7)
Professional Office Windows & Microsoft Office ตอน Microsoft Access ฉบับหาอ่านที่ไหนไม่ได้ #5
SHOWCASE

ข้อมูลเพิ่มเติม

ระยะเวลานี้กำลังเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการปฏิรูปที่รัฐกำลังดำเนินการและสื่อสารให้ถึงประชาชน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นฐานของการปฏิรูปประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว หรือสร้างประเทศให้ไปสู่ยุค 4.0 หรือประเทศไทย 4.0
เราอยู่ในยุคการเปลี่ยนผ่านจากอดีตไปสู่อนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ในอดีตเศรษฐกิจของโลกขึ้นกับพลังงาน ต่อมาได้เปลี่ยน
ไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่มีการใช้สารเคมี เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสร้างอาหาร ยา และของจำเป็น เพือดำรงชีวิต ในปัจจุบัน มาสู่ยุคใหม่ ยุคสมารท์ ทีมี
IoT อุปกรณ์อำนวยความสะดวกทางด้านดิจิทัล จนปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร (Data) ท่วมท้น ใช้งานบนคลาวด์ (Cloud) และมีจำนวน
ข้อมูลมากมาย (Big Data) มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ (Datafication) ข้อมูลมีท่วมท้น เกิดศาสตร์ทางด้านวิทยาการข้อมูล
(Data Science) การใช้ข้อมูลข่าวสารดิจิทัล การวิเคราะห์สังเคราะห์ (Data Analytic) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อให้เข้าใจบริบทที่มีผลต่อ
การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย จึงต้องพิจารณาบริบทของประเทศไทยและสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนไปในอนาคต

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525001004574 (-ไม่ระบุ) 124 หน้า
ชนิดกระดาษ: Interactive
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน