0
วารสาร Microcomputer Magazine ฉบับที่ 378 (PDF)
10 อันดับแนวโน้มกลยุทธ์เทคโนโลยีแห่งปี 2017-ICT Trend 2017 ของประเทศไทย ในมุมมองเชิงนโยบาย-Digital Twin: เมอโลกเสมือนและความเป็นจริง วิ่งคู่ขนานกันไปสู่อนาคต-IoT กับโซลูชั่นสำหรับ Smart City ตอนที่
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ก้าวเข้าสู่ปี 2560 กันแล้ว เป็ นธรรมเนียมของทุกปี ที่
ไอดีซีประเทศไทยจะมีการคาดการณ์เทคโนโลยีสำ คญั สำ หรับ
ประเทศไทยสำ หรับปี 2560 โดยเน้นวา่ ผลจากการทำ ดิจิทัล
ทรานสฟอร์เมชั่น (DX) ขององค์กรต่างๆ ทั่วโลกนัน้ จะเข้าสู่
ระดับเศรษฐกิจมหภาคในอีก 3-4 ปี ข้างหน้า ซึ่งจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงวิธีที่บริษัทดำเนินการ และการปรับเปลี่ยน
รูปแบบของเศรษฐกิจโลกในที่สดุ โดยไอดีซีเรียกเหตกุ ารณ์นีว้ ่า
เป็ นรุ่งอรุณของ “เศรษฐกิจ DX” อนั เป็นระบบเศรษฐกิจที่องค์กร
ต่าง ๆ มีเป้ าหมายเพื่อยกระดบั มาตรฐานการสร้างผลิตภณั ฑ์
บริการ ประสบการณ์ใช้งาน และรูปแบบการทำงานใหม่ ๆ ผ่านการ
ใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ โมบิลิตี ้คอกนิทีฟ/ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ (IOT) ความเป็นจริงเสริม/ความเป็นจริง
เสมือน (AR/VR) และมีการทำดิจิทลั ทรานสฟอร์เมชนั่ ซงึ่ ถกู
ขับเคลือ่ นโดยการใช้เทคโนโลยีเหล่านี

สารบัญ

MICRO_378
Forward
From Editor
Contents
Product Review
Advertorial
On The cover
Top Story
Certificate Unlock
Book Review
Developer & Workshop
Showcase
News Print
สัมมนา

ข้อมูลเพิ่มเติม

กระแสการพดู ถงึ Thailand 4.0 ตามสื่อตา่ งๆ เป็นเรื่องที่ดี สงิ่ ที่ตามมาคอื รัฐต้องสื่อสารทำ ความเข้าใจกบั ชาวบ้านให้มากๆ
ให้ความรู้ความเข้าใจ ให้เหน็ คณุ คา่ ของดจิ ิทลั ที่จะมาเปลีย่ นแปลงเศรษฐกิจ สงั คม ประเทศชาติ ควรเน้นในเรื่องที่ผ้คู นจะเข้ามา
มีสว่ นเกี่ยวข้องกบั Thailand 4.0 ได้อยา่ งไร การบริการภาครัฐบนแพลตฟอร์มใหมๆ่ ทางดิจิทลั จะมีอะไรใหมเ่ กิดขนึ้ มาบ้าง
การบริการเหลา่ นนั้ จะก่อให้เกิดผลดีอย่างไร ต้องเน้นให้เห็นบทบาทหน้าที่รัฐที่จะสนบั สนนุ การใช้ประโยชน์จากดิจิทลั ไม่ใช่
บทบาทการควบคุมการดำเนินการ
สาเหตุที่การเปลี่ยนแปลงชีวิต สังคมในยุคดิจิทัลกำ ลังได้รับความสนใจ เพราะมีเทคโนโลยใี หม่เข้ามาอย่างรวดเร็ว
ในหลายเรื่อง เทคโนโลยที ี่ก่อให้เกิดการรวมกันของโลกเสมือนดิจิทัลกับโลกที่แท้จริง (Physical World) เข้าด้วยกัน ทำ ให้
การทำ งานที่ประสมระหว่างโลกไซเบอร์กับโลกจริงหรือ Cyber Physical Model ประเทศไทยกำ ลังก้าวมาถึงในยุคนี้ดังจะ
ได้เหน็ การทำ งาน การสื่อสารผ่านการค้าขาย การทำ ธุรกรรมอยู่บนโลกออนไลน์ท่มี ีเทคโนโลยฝี ังตัวเข้าไปในทุกสิ่ง
หรือ IoT สร้างโลกธรุ กิจสตาร์ทอัป เป็ นธรุ กิจที่เกิดบนแพลตฟอร์มใหม่ ทำ ให้การบริการดิจิทัล (Digital Service) มีระบบ
อจั ฉริยะอยู่เบือ้ งหลัง การดำ เนินกจิ กรรมจงึ เหมือนอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ดจิ ทิ ลั ท่สี ร้างการบริการแบบใหม่ๆ
การร่วมมือกันเชิงสังคมที่ผู้คนเข้ามาบนแพลตฟอร์มได้เป็ นจำ นวนมาก เชื่อมโยงกับเครื่องจักรได้โดยตรง การผลติ ทาง
อุตสาหกรรมในยุคนีจึ้งเป็ นโมเดลใหม่ เป็ น Intelligent Digital Mesh เป็ นการเชื่อมโยงกันเป็ นเครือข่าย คน ธุรกิจ อุปกรณ์
เนือ้ หาบน Service Platform และความคิดของการบริการต่างๆ เพื่อจะให้เกิดผลลัพธ์ทางด้านธุรกิจที่เต็มประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003677 (PDF) 128 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน