0
วารสาร Semiconductor Electronics Plus+ ฉบับที่ 434 (PDF)
สร้างลักซ์มิเตอร์ด้วยเซนเซอร์วัดความเข้มแสง BH1750FVI, เกทเวย์แพลตฟอร์มและแออลิเคชั่น, ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่าน Firebase Web Hosting
e-books(PDF) ?0.00 บาท
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003547 (PDF) 126 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน