0
วารสาร Semiconductor Electronics Plus+ ฉบับที่ 438 (PDF)
แสดงผล P10 LEDด้วย ARDUINOสั่งงานผ่าน Bluetooth Digital Watt Meterวัดแรงดัน/กระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้วยArduino
e-books(PDF) ?0.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

-สวัสดีปีใหม่กับปีไก่ทอง 2560
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีออนไลน์
สวัสดีครับผู้อ่านวารสารเซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน
สำหรับในช่วง 3 ฉบับที่ผ่านมากับทางกองบรรณาธิการขอร่วมถวายความ
อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และในนามของกองบรรณาธิการ ขอน้อมนำ
หลักปรัชญาต่างๆ เพื่อเป็นหลักแนวคิดในการดำเนินงานในทุกๆ ด้านต่อไป
ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายดายมาก
ยิ่งขึ้นครับ ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการสื่อสาร และการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสาร เครื่องมือ ของใช้ต่างๆ
เพื่อรองรับการเติบโตในด้านนี้ รวมทั้งผู้ใช้งานเองก็ปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับ

สารบัญ

Semi_438
TECHNOLOGY TREND
NEWCHIP & COMPONENT
BUSINESS CYCLE
COVER STORY
โครงงาน แสดงผล P10 LEDด้วย ARDUINOสั่งงานผ่าน Bluetooth
โครงงาน Digital Watt Meterวัดแรงดัน/กระแสไฟฟ้ากระแสสลับด้วยArduino
สื่อสารโทรคมนาคม
ทฤษฏีวงจร
เรื่องทั่วไป พื้นฐานเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบไม่สัมผัส (Non-Contact Temperature Measurement)
เทคโนโลยีอุปกรณ์
เรื่องทั่วไป Smart City กับการปรับตัวสู่สังคมเมืองยุคใหม่ ตอนที่ 1
เรื่องทั่วไป อนาคตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5525000003721 (PDF) 110 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน