0
วิจัยการตลาด
ประกอบด้วย กระบวนการวิจัยการตลาดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ฯลฯ
ผู้เขียน วุฒิ สุขเจริญ
หนังสือ342.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิจัยการตลาด" เล่มนี้ เรียงเรียงเนื้อหาจากตำรา งานวิจัย บทความทางวิชาการ และประสบการณ์และงานวิจัยของผู้เขียน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย กระบวนการวิจัยการตลาดเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การออกแบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูล การเตรียมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมานการนำเสนอผลการวิจัย จริยธรรมการวิจัยการตลาด โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาละเอียด พร้อมตัวอย่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยการตลาด สามารถนำไปประยุกต์กับงานการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

ตอนที่ 1 บทบาทและกระบวนการวิจัยการตลาด
- บทที่ 1 การวิจัยการตลาดและการจัดการข้อมูลการตลาด
- บทที่ 2 จริยธรรมการวิจัยการตลาด
- บทที่ 3 กระบวนการการวิจัยการตลาด
- บทที่ 4 การออกแบบการวิจัยการตลาด

ตอนที่ 2 การเตรียมข้อมูลเพื่อการวิจัยการตลาด
- บทที่ 5 การสุ่มตัวอย่างและการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
- บทที่ 6 การออกแบบแบบสอบถาม
- บทที่ 7 การเก็บและวิเคระห์ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
ฯลฯ

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการรายงานผลการวิจัยการตลาด
- บทที่ 10 สถิติเชิงพรรณา
- บทที่ 11 สถิติเชิงอนุมานและการทดสอบตัวแปรเดียว
- บทที่ 12 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและการทดสอบความสัมพันธ์
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

- พร้อมไฟล์ PowerPoint ให้ดาวน์โหลดครบทุกบท

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337461 (ปกอ่อน) 420 หน้า
ขนาด: 192 x 261 x 19 มม.
น้ำหนัก: 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน