0
วิจัย-ใช้จริง : ศาสตร์แห่งการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ประเทศไทยในการการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยเริ่มต้นผลักดันและสร้างระบบงานวิจัยของประเทศไทยมาเป็นเวลานาน
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในการวางระบบบริหารงานวิจัย มีการตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่รับผิดชอบในการสร้างนักวิจัย สร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสนับสนุนวิจัย และบริหารจัดการงานวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งชิต (สวทช) ที่ทำหน้าที่สร้างเสริมการวิจัยพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคนและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ส่งผลให้ประเทศสามารถสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพทัดเทียมนานาชาติ อย่างไรก็ตามในส่วนผลงานนวัตกรรมหรือผลงานนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชน์ พบว่ายังมีงานวิจัยเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถผลักดันออกไปสู่การใช้งานจริง แม้ว่าในช่วง 16 ปี ที่ผ่านมานี้ รัฐบาลได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ก็ตาม

สารบัญ

1. จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ : สถานการณ์ปัญหา และความท้าทายบนเส้นทางงานวิจัยไทย
2. สิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา : ฟันเฟืองสำคัญแห่งโลกวิจัยเชิงพาณิชย์
3. สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สะพานเชื่อมโลก วิจัย-ใช้จริง
4. ระบบนิเวศแห่งนวัตกรรม : รากฐานมั่นคงจากภาครัฐสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
5. ภารกิจและโจทย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย สู่การบูรณาการความรู้ในโลกนวัตกรรม
6. จากนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์ : ต่อยอด วิจัย สู่ ใช้จริง ผ่านมุมมองภาคเอกชน
7. เส้นทางสตาร์ทอัพไทย ความหวังใหม่แห่งวงการนวัตกรรม
8. จากหิ้งสู่ห้าง ถอดบทเรียนขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นวัตกรรมใหม่ด้านการแพทย์

คำนิยม
เราควรทำศาสตร์แห่งการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ออกมาให้ได้ เพื่อหาทางนำไปสู่เป้าหมายที่ประเทศต้องการ ซึ่งก็คือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีอยู่ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
ปัญหาของสตาร์ทอัพคือ เราเดินทางจากต้นน้ำไปหาปลายน้ำไม่ได้ ส่วนหนึ่งเพราะกฎระเบียบของรัฐที่เป็นอุปสรรค ทำให้คนทำธุรกิจไปต่อไม่ได้ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
"ทัพใหญ่ไม่ได้อยู่ที่รัฐ แต่อยู่ที่เอกชน ถ้าเอกชนไม่ลุกขึ้นทำวิจัย เราก็ไม่มีวันจะไปไหนได้"ศ.ดร.ชัชนาถ เทพธรานน์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786169289517 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 149 x 210 x 14 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์บุ๊คสเคป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน