0
ลด 10%
วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หนังสือ89.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ถูกเรียบเรียงขึ้นเพื่อนำมาใช้กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมและตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายในเล่มได้กล่าวถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นการปูพื้นให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจเนื้อหากว้างๆ ในโลกของคอมพิวเตอร์ และเข้าใจในหลักการ วิธีคิดอย่างมีระบบ และมีเหตุผล เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์ได้ และสิ่งนี้ก็จะนำไปสู่การฝึกทักษะ ที่มีความสำคัญต่อการนำไปต่อยอดเพื่อฝึกเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
บทที่ 2 การทำงานในระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม
บทที่ 3 ระบบจำนวน และรหัสแทนข้อมูล
บทที่ 4 อุปกรณ์รับข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
บทที่ 5 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และสื่อบันทึกข้อมูล
บทที่ 6 ซอฟต์แวร์และการพัฒนาสารสนเทศ
บทที่ 7 การเขียนผังงานและการแก้ปัญหาโจทย์ทางคอมพิวเตอร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160800254 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 171 x 220 x 12 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน