0
วิทยาศาสตร์ ม.3 ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ +เฉลย
สรุปเนื้อหาให้เป็นแนวทางและความรู้ต่าง ๆ ครบทุกรูปแบบเรื่อง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ โจทย์ให้นักเรียนทดสอบแบบฝึกหัด ในทุกเรื่องของแต่ละบท เพื่อทบทวนความเข้าใจ พร้อมแยกเล่มเฉลยละเอียดเข้าใจง่าย
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิทยาศาสตร์ ม.3 ชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามมาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาให้แนวทางและความรู้ด้านต่าง ๆ ครบทุกรูปแบบทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้แจกแจงเรียงลำดับเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นบท ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องของหลักวิชาในแต่ละเรื่องมากขึ้น โดยมีโจทย์ให้นักเรียนทดสอบทำแบบฝึกหัด พร้อมเฉลยละเอียด ในทุกเรื่องของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ เหมาะสำหรับนักเรียนใช้เพื่อศึกษาเตรียมความพร้อม เตรียมตัวสอบประจำภาคเพื่อศึกษาต่อในชั้น ม.3

สารบัญ

หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
หน่วยที่ 2 พันธุศาสตร์
หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง
หน่วยที่ 4 ระบบสุริยะของเรา
หน่วยที่ 5 ปฏิกิริยาเคมี และวัสดุในชีวิตประจำวัน
หน่วยที่ 6 ไฟฟ้า
หน่วยที่ 7 ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 4322022090491 (ปกอ่อน) 452 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 25 มม.
น้ำหนัก: 995 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภูมิบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน