0
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
กล่าวถึงความหมายและประเภทของการวิจัย การเริ่มต้นการวิจัย และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย ฯลฯ
ผู้เขียน โชติ บดีรัฐ
หนังสือ313.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น" เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้องกับวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น โดยเนื้อหาจะพูดถึงความหมายและประเภทของการวิจัย การเริ่มต้นการวิจัย และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัยประชากร กลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมและการจัดทำข้อมูล การนำเสนอผลการวิจัย เค้าโครงการวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สารบัญ

บทที่ 1 ความหมายและประเภทของการวิจัย
บทที่ 2 การเริ่มต้นการวิจัยและการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย
บทที่ 4 สมมติฐานและตัวแปรในการวิจัย
บทที่ 5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
บทที่ 6 การออกแบบการวิจัย
บทที่ 7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
บทที่ 8 การเก็บรวบรวมและการจัดทำข้อมูล
บทที่ 9 การนำเสนอผลการวิจัย
บทที่ 10 เค้าโครงการวิจัย
บทที่ 11 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย
บทที่ 12 การเขียนรายงานการวิจัย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740337386 (ปกอ่อน) 354 หน้า
ขนาด: 192 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน